Blog

ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Statutul ACOAR

 

STATUTUL

ASOCIAŢIEI COMERCIANŢILOR DE OPERE DE ARTĂ DIN ROMÂNIA

ACTUALIZAT LA DATA DE 24/09/2012

 

I. DENUMIREA ŞI SEDIUL ASOCIAŢIEI

Art.1. Se înfiinţează o persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ şi apolitică în condiţiile OG nr. 26/2000, ca asociaţie de persoane fizice interesate în domeniul cultural artistic, deschisă şi persoanelor juridice şi altor entităţi care potrivit legii pot face parte dintr-o asociaţie culturală non-profit. Această persoană juridică de drept privat se va numi “ASOCIAŢIA COMERCIANŢILOR DE OPERE DE ARTĂ DIN ROMÂNIA” – în continuare prescurtat ACOAR.

Asociaţia se constituie pentru o durată nelimitată.

Art.2. Sediul asociației este în București, Bd. Regina Maria, nr. 18, sector 4.

II. MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURI ȘI OBLIGAŢII

Art.3. Asociaţia este formată din:

–          membri fondatori;

–          membri activi;

–          membri de onoare.

Ei au următoarele drepturi și obligaţii:

–          să participe şi să sprijine în mod activ proiectele şi programele desfăşurate de asociaţie;

–          să propună alte teme pentru proiecte viitoare;

–          să identifice alți posibili susţinători ai proiectelor şi programelor derulate;

–          să identifice surse de finanţare şi să contribuie prin toate mijloacele legale la realizarea scopului propus.

Art.4. Asociația este deschisă tuturor cetățenilor români sau străini care aderă la prezentul statut și doresc să participe la proiectele culturale pe care le va derula sau pe care le va sprijini asociația de-a lungul activității sale. Dobândirea calității de membru se face în baza unei cereri a doritorului, însoțită de o recomandare a unui membru al asociației și va trebui să aibă acordul Consiliului Director.

Art.5. Membrii de onoare ai asociaţiei pot fi persoane fizice recunoscute ca personalităţi ale vieţii artistice şi culturale din ţară sau din străinătate care prin activitatea lor au adus sau vor aduce un aport deosebit la dezvoltarea artei şi a culturii. Membrii de onoare nu au obligaţia de a contribui la patrimoniul fundaţiei.

Art.6. Membrii activi sunt membrii cotizanţi care recunosc statutul asociaţiei şi desfăşoară în mod explicit activităţi în cadrul proiectelor şi programelor asociaţiei.

Art.7. Membrii fondatori ai asociaţiei sunt:

–          BOROIANU RADU;

–          POPESCU LILIANA GEORGETA;

–          STEFĂNICĂ MIHAI-DANIEL;

–          COVACI MIHAI.

III. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art.8. ACOAR are ca scop nepatrimonial identificarea, promovarea şi sprijinirea valorilor din domeniul cultural artistic român şi în mod deosebit din domeniul artelor plastice pentru dezvoltarea acestuia.

Încurajarea expansiunii artistice în lume şi studierea, în acest scop, a problemelor legate de operele de artă care pot interesa într-o manieră generală sau particulară asociaţiile, camerele sindicale şi federaţiile comercianților de opere de artă.

Favorizarea de contacte între aceste grupări şi asigurarea de relaţii cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale.

ACOAR va promova suspendarea restricţiilor neadecvate de importuri şi exporturi de bunuri culturale prin iniţierea de propuneri privind îmbunătăţiri ale legislaţiei în vigoare.

ACOAR va organiza întrajutorarea mutuală a comercianților cu obiecte de artă şi tablouri prin accesul membrilor asociaţiei la toate informaţiile ce le permit să-şi dezvolte activităţile.

ACOAR mai are ca scopuri:

–          încurajarea cercetărilor ştiinţifice şi tehnice ce pot facilita activităţile lor profesionale şi va combate tot ceea ce ar putea crea prejudicii membrilor asociaţiei sau ar putea decredibiliza piaţa de opere de artă din România şi din lume;

–          colectarea de documentaţie cu privire la uzanța internaţională în comerţul cu artă şi unificarea termenilor şi denumirilor comerciale în uz în diverse ţări.

Această enumerare a scopurilor nu este limitativă, ci indicativă.

Art.9. Obiectivele asociaţiei sunt:

–          integrarea valorilor cultural-artistice în circuitul internaţional;

–          inițierea şi derularea de programe de cooperare şi schimb cultural între membrii săi şi organizaţii de profil din ţară şi străinătate;

–          crearea unei reţele de intercomunicare la nivel internaţional;

–          crearea unei pieţe a obiectelor de artă credibilă şi ușor accesibilă;

–          studierea bazei tradiţionale de finanţare a manifestărilor de gen şi găsirea de noi modalităţi de sprijinire a membrilor asociaţiei;

–          derularea unor programe de informare a opiniei publice, a instituţiilor statului şi neguvernamentale având legătură cu domeniul de activitate al asociaţiei asupra problemelor, nevoilor şi soluţiilor existente. Va propune modificări ale cadrului legislativ intern sau a tratatelor internaţionale ori de câte ori acestea vor reprezenta un obstacol în calea accesului publicului la tranzacţiile cu opere de artă;

–          propunerea de măsuri administrative pentru îmbunătăţirea activităţii din domeniu.

Art.10. Pentru a îşi atinge obiectivele asociaţia doreşte să:

–          stabilească contacte cu artişti, critici de artă, teoreticieni şi oricare alte persoane implicate în mişcarea artistică în ţară sau în străinătate;

–          stabilească în baza unor programe de colaborare proiecte şi stategii de realizare a obiectivelor şi să detecteze resurse de finanţare a acestora;

–          să se ocupe de concretizarea proiectelor stabilite;

–          să organizeze orice alte activităţi care se vor dovedi utile scopului propus;

–          să organizeze sau să participe prin membrii săi la acţiuni publice în ţară sau în străinătate, de informare şi prezentare a realizărilor din domeniul de activitate;

–          să organizeze expoziții cu lucrări ale artiștilor plastici, simpozioane, conferințe etc.;

–          să consulte experți interni şi internaţionali şi să folosească tehnica de ultimă generaţie pentru atingerea scopului propus.

Art.10¹.
(1) Activitatea asociației va fi structurată în patru secții:

a)      artă de patrimoniu;

b)      artă contemporană;

c)      licitații de artă;

d)     presa pieței de artă.

(2) Fiecare secție va fi condusă de un președinte de secție desemnat de către Adunarea Generală a Asociaților.

 

IV. ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI

Art.11. Organele de conducere ale asociaţiei sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director, Președintele Asociaţiei, Cenzorul, Secretarul General.

Art.12. Adunarea Generală se compune din totalitatea membrilor asociaţiei, drept de vot având doar membrii fondatori, membrii activi cu cotizaţia la zi şi membrii de onoare. Are în atribuţii:

–          stabilirea strategiei şi a obiectivelor asociaţiei;

–          alegerea şi eliberarea din funcţii a membrilor Consiliului Director;

–          stabilirea extinderii prin deschiderea de filiale;

–          modificarea statutului sau a actului constitutiv.

Art.13. Consiliul director este organul de conducere operativ al asociației și se compune inițial din patru membri cu voturi egale: președintele consiliului director, un vicepreședinte, secretarul general și un membru, aleși pentru un mandat de 4 ani. Din consiliu poate face parte inițial și un membru al asociației, respectiv Dochia Diana Andreea.

Odată cu numirea președințiilor celor patru secții Consiliul Director va fi alcătuit dintr-un președinte, un vicepreședinte și președinții celor patru secții ale asociației. Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un vot.

Art.14. Primul Consiliu Director are următoarea componență:

–          Președinte – Boroianu Radu;

–          Vicepreședinte – Dochia Andreea Diana;

–          Secretar general – Ștefănică Mihai-Daniel;

–          Membru – Covaci Mihai.

Acesta are un mandat de 4 ani.

Art.15. Cenzorul va fi ales de Adunarea Generală după dobândirea personalităţii juridice şi înscrierea în Registrul PJ de la Grefa Judecătoriei Sectorului 4 şi va fi contabil autorizat sau expert contabil având un mandat de 4 ani.

Art.16. Secretarul General este în directa subordonare a preşedintelui şi are ca scop aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor organelor de conducere.

Art.17. Adunarea Generală Ordinară va avea loc anual la sediul asociaţiei şi va fi anunţată prin presa locală. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi cu excepţia hotărârii de dizolvare sau de schimbare a scopului care se iau numai cu votul favorabil a cel puţin 1/3 din membrii cu drept de vot.

Art.18. Adunarea Generală Extraordinară va avea loc ori de câte ori este necesar şi poate fi convocată de preşedinte, 1/4 din membri sau cenzor.

Art.19. Preşedintele Asociaţiei are atribuţii în a angaja şi reprezenta asociaţia în relaţiile cu terţii.

V. PATRIMONIUL

Art.20. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 800 RON numerar constituit integral prin contribuţia membrilor fondatori. El poate fi completat prin donaţii, subvenţii, legate, sponsorizări sau fonduri din ţară sau străinătate şi prin orice alte mijloace legale.

Art.21. Veniturile Asociaţiei provin din: donaţii, cotizaţii, taxe de înscriere, subvenţii, subscripţii, dividende de la societăţile unde ACOAR este asociată sau orice alte surse legale.

Art.22. Asociaţia va putea derula activităţi comerciale în scopul exclusiv al autofinanţării prin intermediul unor societăţi comerciale având ca unic asociat asociaţia.

Art.23. Asociaţia poate deschide conturi în lei sau în valută la orice bancă din România.

VI. ALTE PREVEDERI

Art.24. Preşedintele poate delega prin procură atribuţiile sale unei alte persoane pe o perioadă limitată.

Art.25. Operaţiunile de dizolvare şi lichidare a asociaţiei se vor efectua conform legii. Bunurile vor fi transmise unei persoane juridice având scop şi obiective apropiate.

Art.26. Persoanele fizice care îndeplinesc o funcţie în asociaţie pot primi un salariu pentru activitatea lor cu respectarea legii.

VII. DISPOZIŢII FINALE

Art.27. Eventualele litigii care decurg din desfăşurarea activităţii sau în urma lichidării vor fi soluţionate amiabil. Dacă acest lucru nu este posibil, se va face apel la instanţa de judecată competentă.

Art.28. Dispoziţiile prezentului statut se completează cu cele ale OG 26/2000 și cu celelalte acte normative incidente.

Art.29. Modificarea sau completarea statului se face în formă scrisă cu îndeplinirea condiţiilor legale de fond şi formă.